O nama Povijest Gradske knjižnice

Naslovnica -> Novosti

Povijest Gradske knjižnice

Podijelite na Facebook

Gradska knjižnica „Don Mihovil Pavlinović“ nalazi se u posve obnovljenim prostorima najljepše gradske kuće.  Stariji građani zgradu Knjižnice još nazivaju i Domljanova kuća, prema prvotnim vlasnicima, uglednoj gradskoj obitelji Domljan. Obitelj prvog predsjednika Sabora RH,  dr. Žarka Domljana odselivši se u Zagreb gradu Imotskom prodali su kuću, izgrađenu krajem 1932.god.  Iako pisanih podataka o arhitektu i točnoj godini izgradnje kuće nema, pretpostavlja se kako je sagrađena 30-ih godina, a dr. Domljan preciznije pretpostavlja kako je upravo, 1932. točna godina. Od 2001.god. Ministarstvo kulture pod vodstvom tadašnjeg ministra kulture Bože Biškupića financira restauraciju Domljanove kuće za potrebe knjižnice i čitaonice. Do tada u zgradi je neorganizirano bilo smješteno nekoliko gradskih institucija te udruga. Glavni investitor bila je Gradska knjižnica Imotski. Projekt, danas objedinjuje kompletnu knjižničnu uslugu za građane. Od posudbe knjiga, čitaonice, internet usluga do boravka djece u prostorima predviđenim za njih na nekoliko sati. Obnovljena zgrada Knjižnice to značajnija je građevina i zbog toga, što Imotski do 2006. godine nije niti imao samostalnu ustanovu, Gradsku knjižnicu. Knjižnica je bila tek jedan odjel druge kulturne ustanove na području Grada.

 Zalaganjem današnje ravnateljice dr. sc. Marije Jović, Knjižnica se osamostalila, te je osnovana moderna ustanova Gradska knjižnica „Don Mihovil Pavlinović“.  Danas je, tako Knjižnica glavni nositelj svih kulturnih zbivanja na području Grada.

Gradska knjižnica i čitaonica „Don Mihovil Pavlinović“, naime kulturno je i informacijsko središte Imotske krajine, koja građanima osigurava pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja, odlučivanja i razonode.

U fondu knjižnice nalazi se 20 531 knjiga. U Knjižnici, nadalje postoji predškolski odjel, odjel školske literature, srednja škola, odjel za odrasle, odjel stručne i znanstvene literature te arhiv knjiga. Na odjelu za odrasle, pored ostalih  postoje dvije značajne zbirke; Zavičajna zbirka i Zbirka Domovinskog rata. Građa u Knjižnici klasificirana je prema formalnom i to abecednom katalogu te stvarnom i to stručnom katalogu.  U odjelu arhive, koja se nalazi u potkrovlju nalaze se stare vrijedne knjige koje se danas gotovo i ne tiskaju. Nerijetko se nađu oni kojima baš takve knjige trebaju. Otvaramo im potom ta vrata Knjižnice i svesrdno im pomažemo.

Na odjelu čitaonice naši korisnici mogu pogledati zaštićenu građu, koja se ne iznosi van. Na odjelu čitaonice korisnici, potom mogu pročitati dnevni tisak te se koristiti enciklopedijama i stručnim štivom te internetom. Studenti i đaci imaju i prostor predviđen za učenje.

Kronologija

Don Mihovil Pavlinović,  08. veljače 1870. godine otvorio je Hrvatsku čitaonicu u Imotskom svojim prvim znamenitim govorom: „Besjeda na slavi Imotske čitaonice“, što je bio veliki kulturni i politički događaj.  

U Imotskom 1945. god. postojala tzv. partizanska čitaonica. Egzistirala je negdje do polovice 50.-ih godina. A u današnjoj općini Grubine 1938. godine tadašnji SKOJ osnovao je čitaonicu, koja je egzistirala do početka rata.

Knjižnica Centra za usmjereno obrazovanje, 1979. je jedina još uvijek javna biblioteka u Imotskom. Od 1970. god. (vjerojatne te godine je osnovana) na području od 48 000 stanovnika do 15 svibnja 1979. god. upisala je 170 građana u registar imena onih koji posuđuju knjige (podaci iz Imotske krajine od 15. svibnja 1979.god.)
Narodna knjižnica Imotski osnovana je 1982.god. U broju od 1. srpnja 1984. god. postoji tekst u kojem se navodi, kako je Knjižnica nakon relativno kratkog rada, 17 mjeseci, dobila priznanje
„Pavao Markovac“ koje se dodjeljuje Knjižnicama za postignute rezultate na širenju knjige i njenom približavanju radnicima kroz 1983.god. Knjižnica je 1982. god. izdala 750 knjiga na čitanje, a 1983. god. 12 ooo knjiga uz 543 člana. Najaktivniji čitatelji u narodnoj knjižnici tada su bili mladi.

Gradska knjižnica i čitaonica Imotski potom nakon temeljite obnove zgrade u kojoj je danas smještena sredstvima Ministarstva kulture u iznosu dva milijuna kuna osnovana je u studenom 2006.  Za taj projekt ravnateljici GKI dr. sc. Marija Jović od Udruge Mare nostrum Croaticum  dodijeljena je zlatna plaketa s kadenom, kako se na plaketi nalazi za izuzetan doprinos u unapređenju kulturnog života grada.

Gradska knjižnica don Mihovil Pavlinović
Ravnateljica: dr. sc. Marija Jović, dipl. novinar, dipl. bibl.
Ulica kralja Zvonimira 1, 21260 Imotski
Telefon: 021 / 670 – 572
gradska.knjiznica.imotski@st.t-com.hr

www.knjiznica-imotski.hr

 

The City Library "Don Mihovil Pavlinović" is located in completely restored areas of the most beautiful town house. Older citizens of the library building are still called Domljan's house, according to the original owners, the reputed Domljan family town. The family of the First President of the Croatian Parliament, Dr. Žarka Domljana, moved to Zagreb, the town of Imotski, selling a house, built in late 1932. Although written architectural data and the exact year of construction of a home do not exist, it is assumed that it was built in the 30s, and Dr Domljan more precisely assumes that it was exactly in 1932 the exact year. Since 2001. The Ministry of Culture, led by the then Minister of Culture of God, Biškupić, finances the restoration of the Domljan House for the needs of libraries and reading rooms. Until then, there were some city institutions and associations in the building. The main investor was the City Library of Imotski. Project, today combines a complete library service for citizens. From lending books, reading rooms, internet services to children's stay in the spaces provided for them for several hours. The reconstructed building of the Library is a more significant building and because Imotski did not have an independent institution, the City Library, until 2006. The library was just one department of another cultural institution in the City area.
 With the support of today's director dr. Sc. Marija Jović, the Library was independent, and a modern institution was founded by the City Library "Don Mihovil Pavlinović". Today, the Library is the main holder of all cultural events in the City.
The City Library and reading room "Don Mihovil Pavlinović" is the cultural and informational center of Imotski kraj, which provides citizens with access to knowledge, information and cultural contents for the needs of education, professional and scientific work, lifelong learning, information, decision making and entertainment.
There are 19 500 books in our area. In the Library there is a pre-school department, a department of school literature, a secondary school, an adult department, a department of professional and scientific literature, and an archive of books. There are two significant collections in the adult department; national collection and collection of the Homeland War. The material in the Library is classified according to the formal and alphabetical catalog and the actual and professional catalog. In the archive department, located in the attic, there are old valuable books that are almost never printed today. They often find those who just need such books. Let's open that door to the Library and help them with great help.
At our reading room, our users can view protected material that is not out of the reach. At the reading room the users can read the daily press and use the encyclopedias and professional tutorials and the Internet. Students and students have a space for learning.
Chronology
On February 8, 1870, Don Mihovil Pavlinović opened the Croatian reading room in Imotski with his first famous speech: "Acknowledgment to the glory of Imotski readers", which was a great cultural and political event.
In Imotski, 1945, there was a so-called. partisan reading room. It existed somewhere until half of the 50's. And in today's Grubine municipality in 1938, the SKOJ then founded a reading room, which existed until the beginning of the war.
The Library of the Centric for Centric Education, 1979 is the only public library in Imotski. Since 1970, (probable that year was established) in the area of ​​48 000 inhabitants until 15 May 1979. enrolled 170 citizens in the register of the names of those who borrow books (data from Imotski kraj from May 15, 1979).
The National Library of Imotski was founded in 1982. From July 1, 1984, there is a text that states that the Library was granted recognition after a relatively short period of time, 17 months
"Paul Markovac" awarded to the Libraries for the results achieved to expanding the book and its approach to the workers through 1983. The library was 1982. issued 750 books for reading, and in 1983 12 ooo books with 543 members. The most active readers in the National Library were then young.
The City Library and the reading room Imotski, after a thorough renovation of the building in which the Ministry of Culture funds today amounted to two million kuna, was established in November 2006. For this project, GKI Director General, Marija Jović of the Mare nostrum Croaticum Association was awarded a golden plaquette with cadence, as it is on plaques for a remarkable contribution to the promotion of the cultural life of the city.


City Library Don Mihovil Pavlinovic
Director: Ph. D. Marija Jovic, B.Sc. journalist, B. Sc. libr.
Ulica kralja Zvonimira 1, 21260 Imotski
Phone: 021/670 - 572
gradska.knjiznica.imotski@st.t-com.hr
www.knjiznica-imotski.hr

 

POVIJEST 155 GODINE TRADICIJE GRADSKA KNJIŽNICA DON MIHOVIL PAVLINOVIĆ

Želim znati više o povijesti →